ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Autorka

Bakalářská práce

 

 

 

 

Celé znění bakalářské práce v pdf


Bibliografické záznamy


MALEČKOVÁ, Monika. Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra informačních studií a knihovnictví, 2009. 105 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík.

MALEČKOVÁ, Monika. Možnosti rozvoje v soft skills na Masarykově univerzitě [online]. c2009 Dostupný z WWW: <http://www.softskills.wz.cz>.


Anotace


Bakalářská práce se zabývá soft skills, definuje je, ukazuje jejich význam pro studenty vysokých škol
a popisuje jednotlivé kategorie soft skills, které byly stanoveny na základě přečtené literatury. Praktická část představuje možnosti v rozvoji soft skills na Masarykově univerzitě. Nabízí předměty, kurzy
a literaturu, které Masarykova univerzita poskytuje. K práci jsou vytvořené webové stránky, které informace z práce zpřístupňují studentům, pro něž by mohly být praktické a užitečné.


Klíčová slova


Soft skills, sociální kompetence, měkké dovednosti, zaměstnatelnost, management, profesní kompetence, profesní uplatnění, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, řešení problémů, týmová spolupráce, spolupráce, emoční inteligence, řešení konfliktů, sebeřízení, vedení lidí, řízení, time management, plánování, motivace, seberozvoj, Masarykova univerzita, osobní kompetence, sebeprezentace, manažerské dovednosti, rozvoj osobnosti, profesní úspěch.


Použitá literatura


Monografie

 1. BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. František Bělohlávek. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-1975-7.

 2. BRADBERRY, Travis, GREAVES, Jean. Emoční inteligence v praxi : všechno, co potřebujete vědět o úspěšném životě, vztazích a kariéře. 1. vyd. Praha : Columbus, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7249-220-6.

 3. HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 392 s. ISBN 80-247-0782-9.

 4. HODGSON, Susan. Nejlepší odpovědi na 300 nejčastějších otázek u příjimacího pohovoru : příručka pro ty, co chtějí uspět. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 187 s. ISBN 978-80-247-1742-5.

 5. JAY, Ros, TEMPLAR, Richard. Velká kniha manažerských dovedností. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 514 s. ISBN 80-247-1279-2.

 6. KADLEC, Miroslav. Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. 69 s. ISBN 80-211-0363-9.

 7. KANITZ, Anja von, 1964-. Jak rozvíjet svou emoční inteligenci. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 103 s. ISBN 978-80-247-2582-6.

 8. KNOBLAUCH, Jörg, WÖLTJE, Holger. Time management : Jak lépe plánovat a řídit svůj čas. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 105 s. ISBN 80-247-1440-X.

 9. LAMBERT, Tom E. Jak účinně ovlivňovat druhé : ovlivňování lidí jako manažerská dovednost. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 199 s. ISBN 80-85943-88-3.

 10. MATĚJŮ, Petr, [et al.]. Bílá kniha terciálního vzdělávání : První verze určená k veřejné diskusi. 1. vyd. Praha : MŠMT, 2008. 68 s. Dostupný z WWW: <http://www.msmt.cz/uploads/soubory/Tiskovy_odbor/Bila_kniha_terciarniho_vzdelavani_Prvni_
  verze.pdf
  >.

 11. NIERMEYER, Rainer, SEYFFERT, Manuel. Jak motivovat sebe a své spolupracovníky. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 109 s. ISBN 80-247-1223-7.

 12. NÖLLKE, Claudia. Umění prezentace : jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. 111 s. ISBN 80-247-9057-2.

 13. PAYNE, John, PAYNEOVÁ, Shirley. Repetitorium manažerských dovedností : jak zdokonalit sám sebe. 1. vyd. Praha : Management Press, 1998. 263 s. ISBN: 80-85943-76-X.

 14. PETERS-KÜHLINGER, Gabriele. JOHN, Friedel. Komunikační a jiné "měkké" dovednosti : využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 105 s. ISBN 978-80-247-2145-3.

 15. PETRÁČKOVÁ, Věra, et al. KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov : *A-Ž+. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0982-5.

 16. PINK, Daniel H. Úplně nová mysl : proč budoucnost patří pravým hemisférám. 1. vyd. Praha : Ideál, 2008. 269 s. ISBN: 978-80-86995-05-2.

 17. PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres : praktický atlas sebezvládání. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2008. 178 s. ISBN 978-80-247-2593-2.

 18. SOUČEK, Zdeněk. Zvítězíme i v globálním světě. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008. 356 s. ISBN: 978-80-86946-73-3.

 19. SUCHÝ, Jiří, NÁHLOVSKÝ, Pavel. Koučování v manažerské praxi : klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 124 s. ISBN 978-80-247-1692-3.

 20. ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 1. vyd. Praha : Grada, 2003. 120 s. ISBN 80-247-0633-4.

 21. ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky II. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2003. 212 s. ISBN 80-85839-87-3.

 22. TEPPER, Bruce B. Manažerské znalosti a dovednosti. 1. vyd. Praha : Grada, 1996. 110 s. ISBN 80-7169-347-2.

 23. URBAN, Jan. Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 200 s. ISBN 978-80-247-2465-2.

 24. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací : efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4.

 25. WARD, Michael. 50 základních manažerských technik. 1. vyd. Praha : Management Press, 1998. 197 s. ISBN 80-85943-59-X.


Internetové zdroje

 1. Absolvent 2009 : Kurzy a přednášky nejen pro absolventy [online]. c2009 [cit. 2009-06-13]. Dostupný z WWW: <http://ipc1.cuni.cz/absolvent/>.

 2. Anotace projektu. MŠMT [online]. 2006 [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW: <http://aplikace.msmt.cz/doc/0159.doc>.

 3. Archiv pořádaných seminářů. Kariérní centrum Masarykovy univerzity [online]. 2008 [cit. 2009-06-20+. Dostupný z WWW: <http://www.kariera.muni.cz/cz/pro-studenty/seminare_archiv>.

 4. Creativity. Encyklopedia Britannica [online]. [200?] [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW:
  <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/142249/creativity>.

 5. DUŠKOVÁ, Ludmila. Asertivní práva. Asertivita.com [online]. [200?] [cit. 2009-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.asertivita.com/default.asp?ids=3&idc=6&idm=1>.

 6. CHAKRABORTY, Manishankar. Soft Skills: Essential for Shaping Well-Rounded Individuals. ICFAI Journal of Soft Skills [online]. 2009, vol. 3, is. 2 [cit. 2009-06-15], s. 13-18. Dostupný z WWW: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=1&hid=101&sid=581d5275-4973-4d3c-886b-03602d36eb5f%40sessionmgr108>.

 7. Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [1999-2009] [cit. 2009-06-19+. Dostupný z WWW: <http://www.is.muni.cz>.

 8. Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně [online]. c2000-2009 [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW: <http://www.lli.vutbr.cz/>.

 9. Kartotéka typových pozic [online]. c1999-2009 , 19. 6. 2009 [cit. 2009-06-19+. Dostupný z WWW: <http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/overvw.act>.

 10. Kreativita. TBSD - WQ [online]. 2005 [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW: <http://tbsd-eq.wz.cz/kreativita/index.php>. Na stránkách naleznete i popis jednotlivých technik.

 11. LASÁK, Pavel. Jak řídit projekt. Pavel Lasák - osobní stránky [online]. 2005 [cit. 2009-06-15]. Dostupný z WWW: <http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-management/jak-ridit-projekt/>.

 12. LASÁK, Pavel. Projektový management. Pavel Lasák - osobní stránky [online]. 2005 [cit. 2009-06-15+. Dostupný z WWW: <http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-management/projektovy-management-uvod/>.

 13. MALEČKOVÁ, Monika. Možnosti rozvoje v soft skills na Masarykově univerzitě [online]. c2009 [cit. 2009-06-21+. Dostupný z WWW: <http://www.softskills.wz.cz>.

 14. NICOLAIDES, Carole. Focus On Soft Skills : A Leadership Wake-up Call. Business Know-How.com [online]. 2002 [cit. 2009-06-15+. Dostupný z WWW: <http://www.businessknowhow.com/growth/softskills.htm>.

 15. O centru. Acor [online]. 2006 [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW: <http://www.acor.cz/o-centru>.

 16. PÍCHALOVÁ, Tereza. Počítače a jazyky: žádný problém. IReferáty.cz [online]. 2006 [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW: <http://ireferaty.lidovky.cz/text.php?id_clanek=42>.

 17. Poradenské centrum Masarykovy univerzity [online]. [200-] [cit. 2009-06-21+. Dostupný z WWW: <http://www.rect.muni.cz/pcentrum/index.php>.

 18. Semináře. Poradenské centrum Masarykovy univerzity [online]. 2009 [cit. 2009-06-20]. Dostupný z WWW: <http://www.rect.muni.cz/pcentrum/seminare.php?id=2>.

 19. Semináře – základní informace. Kariérní centrum Masarykovy univerzity [online]. 2008 [cit. 2009-06-20+. Dostupný z WWW: <http://www.kariera.muni.cz/cz/pro-studenty/seminare_uvod>.

 20. Slovníček pojmů „soft-skills“. Institut celoživotního vzdělávání [online]. [200?] [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW: <http://www.lli.vutbr.cz/slovnicek-pojmu-soft-skills>.

 21. Soft skill. Business Dictionary.com [online]. 2009 [cit. 2009-06-15+. Dostupný z WWW: <http://www.businessdictionary.com/definition/soft-skill.html>.

 22. Stress. Encyklopedia Britannica [online]. [200?] [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/568921/stress>.

 23. Studentoviny.cz [online]. 2008 [cit. 2009-06-21+. Dostupný z WWW: <http://www.studentoviny.cz/kurzy>.

 24. Téma: Poradenské služby v roce 2008. Studentoviny.cz [online]. 2008 [cit. 2009-06-21]. Dostupný z WWW: <http://www.studentoviny.cz/newsletters/6%20-%20newsletter.html>.

 25. VOSTATEK, Jan. Soft skills zvyšují prestiž absolventa. ILIST.cz [online]. 2008 [cit. 2009-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.ilist.cz/clanky/soft-skills-zvysuji-prestiz-absolventa>.