ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Emoční inteligence

Komunikační dovednosti

Prezentační dovednosti

Schopnosti spolupráce

Řešení problémů a konfliktů

Inovativní schopnosti

Řídící a vůdčí schopnosti

Time management

Schopnosti sebeřízení

 

Emoční inteligence (EQ)


Emoční inteligence úzce souvisí se všemi měkkými dovednostmi. Znamená schopnost zvládat své emoce a využívat je k bohatosti vlastního života. Nepotlačovat je, ale přijmout, prožít, poznat a kultivovat.(1) Emoční inteligence je spojována se štěstím a osobním i profesním úspěchem. Na rozdíl od IQ se EQ může v průběhu života měnit a její výši můžeme sami ovlivňovat, jelikož EQ není vrozená, nýbrž získaná.

Abychom dokázali pochopit své emoce, je potřeba nad nimi přemýšlet a zjišťovat, proč tu jsou a odkud pocházejí. Emoce vždy slouží nějakému účelu, jsou reakcí na naše životní zkušenosti a z nich také vycházejí.(2) Klíčové je tedy umět své emoce pochopit a využít jich pro svůj prospěch.

Emoční inteligence se skládá ze čtyř složek (3):

 • sebeuvědomění – schopnost přesně vnímat své vlastní momentální emoce a pohnutky v dané situaci,

 • sebeovládání – schopnost používat své uvědomování emocí tak, abychom zůstali přizpůsobiví a řídili své chování pozitivně,

 • sociální uvědomění – schopnost přesně rozpoznat emoce jiných lidí a pochopit, co se s nimi skutečně děje,

 • řízení vztahů – schopnost využívat uvědomění svých i cizích emocí a díky tomu řídit interakce. Tato schopnost zaručuje jasnou komunikaci a účinné zvládání problémů.

Schopnosti a vjemy, které jsou připisovány EQ (4):

 • sebevědomí – vědomé utváření a ovlivňování vlastních emocí,

 • sebeřízení – vědomé vnímání a vyhodnocování vlastních emocí,

 • sebemotivace – využívání vlastních emocí pro uskutečňování vlastních cílů,

 • angažovanost – vytváření užitečných vztahů a řízení konfliktů,

 • empatie – schopnost vcítit se do jiných lidí.

Klíčové schopnosti emoční inteligence jsou (5):

 • schopnost porozumět vlastním pocitům a náladám,
 • schopnost kontrolovat vlastní emoce,
 • schopnost motivovat sebe sama.


Bradberry a Greaves ve svém výzkumu zjistili, že dovednosti emoční inteligence jsou pro pracovní výkon důležitější než kterékoliv jiné vůdčí dovednosti. To platí i pro pracovní zařazení, lidé s nejvyšším stupněm emoční inteligence v jakémkoliv postavení dosahují lepších výsledků než jejich kolegové.(6)Proč je EQ potřebná pro studenty?


Dokázat ovládnout své emoce jako jsou strach nebo nervozita se může hodit především před zkouškami. Pokud se studentům podaří přeměnit energii z negativních pocitů na energii věnovanou přípravě na zkoušku, podaří se jim na zkoušku přijít nejen v lepší duševní rovnováze, ale budou toho také více umět.
Schopnost ovládnout i další negativní emoce (vztek, nejistotu atp.) se jim bude hodit i během ústní zkoušky, kde se mohou projevit jako sebevědomé a vyrovnané osobnosti, což jim jistě pomůže k lepšímu celkovému hodnocení.

Umět vyjadřovat své emoce konstruktivním způsobem studentům může pomoci i při práci na projektech, které zpracovávají se svými spolužáky v rámci jednotlivých předmětů. Atmosféra pro práci bude jasnější, přímější a jistě i příjemnější.

 

Použitá literatura k emoční inteligenci:

(1) [Kanitz, 2008: 9]
(2) [Bradberry, 2007: 41]
(3) [Bradberry, 2007: 41 - 45]
(4) [Niermeyer, 2005: 27]
(5) [Urban, 2008: 29]
(6) [Bradberry, 2007: 55]


Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.