ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Emoční inteligence

Komunikační dovednosti

Prezentační dovednosti

Schopnosti spolupráce

Řešení problémů a konfliktů

Inovativní schopnosti

Řídící a vůdčí schopnosti

Time management

Schopnosti sebeřízení

 

Prezentační dovednosti


Cílem prezentace je přesvědčení druhých, aby věřili řečníkovu názoru a přijali jeho případná doporučení.
K tomu je potřeba, aby měl prezentující jasnou představu o tom, co říká a ukázal, že tomu také sám věří. (1) Při prezentování je důležité říci to nejpodstatnější jasnou a stručnou formou v co nejkratším čase. (2) Prezentace, které jsou posluchačům příjemné, jsou pochopitelné, praktické, zábavné, napínavé, přesvědčivé a stručné. (3) I vědecké a velmi odborné prezentace se dají přednést pro posluchače přijatelnější formou.

Základem úspěšné prezentace je pečlivá, i když časově náročná příprava. (4) Je vhodné promyslet, pro jaké publikum je prezentace určena a tomu pak přizpůsobit svůj vzhled, jazyk, pomůcky a formu přednesu.

Mezi pomůcky používané při prezentacích patří datový projektor, fólie, tabule, flipchart, video atp. „Posluchači chtějí nejen slyšet, ale i vidět fakta, souvislosti a příklady.“ (5) Proto je dobré pokusit se dát všechna data do zajímavé vizuální podoby, například než mít v prezentaci spoustu nic neříkajících čísel, je lepší a pro posluchače zajímavější, když jsou v prezentaci grafy a data, která spolu navzájem souvisí. Avšak žádná technika nemůže nikdy nahradit osobnost řečníka. (6)

Častým problémem začínajících, ale i pokročilejších prezentátorů je tréma. Zbavit se trémy úplně nelze, jelikož je to naše obrana proti působení nepříznivých podnětů, ale je možné trémy využít pro stimulaci k lepším výkonům. Je dobré naučit se zvládat trému preventivně, již od přípravy prezentace. Existují cvičení, které pomáhají lépe se s trémou vyrovnat. (7)

Aby řečník zanechal dobrý dojem a posluchače přesvědčil o svých názorech, je potřeba, abyste působil fundovaně, sympaticky a spolehlivě. Proto je důležité se i vhodně obléknout.(8)

Na konci většiny prezentací se nechává prostor pro otázky a případné dotazy. Špatná reakce na položenou otázku zkazí dojem z celé prezentace, i kdyby byla sebelepší. Proto je vhodné si připravit strategii pro odpovídání na dotazy. (9)


4. 3. 1 Schopnost přesvědčit druhé


Tato schopnost úzce souvisí s prezentačními schopnostmi, proto byla zařazena to této kapitoly. Její popis se dá pěkně vystihnout citátem Edwarda R. Murrowa: „Abychom dokázali ostatní přesvědčit, musí nám věřit, aby nám věřili, musíme být důvěryhodní, abychom byli důvěryhodní, musíme říkat pravdu.“ (10) Je na místě upozornit, že ovlivňování druhých lidí by mělo probíhat dle etických zásad pro dobro věci. Nekorektnímu ovlivňování je potřeba se bránit. (11)


4. 3. 2 Sebeprezentace


Sebeprezentace je schopnost „umět se prodat“. Úzce souvisí s empatií, důvěryhodností, sebevědomím
a celkově s emoční inteligencí. Účelem sebeprezentace je zanechat dobrý dojem a také představit sebe
a své schopnosti reálně, ale i přitažlivě a sebevědomě, a tak vzbudit zájem o svou osobu u ostatních lidí.


4. 3. 3 Proč jsou prezentační dovednosti potřebné pro studenty?


Studenti se během studia s potřebou prezentovat setkávají celkem často. Prezentují své studijní projekty, výsledky svých výzkumů (například v ročníkových, bakalářských nebo magisterských pracích), na hodinách mohou dále prezentovat své seminární práce a na zkouškách prezentují své znalosti tématu.
S dobrými prezentačními schopnostmi budou studentovy návrhy vnímány a akceptovány lépe. Díky tomu se mu může dostat větší podpory cílů, které prezentací sledoval, ať již je to lepší hodnocení projektu nebo podpora pro jeho realizaci. Může také docílit toho, že své návrhy bude moci prezentovat před větším
a významnějším publikem. (12)

Pokud bude student dobře ovládat umění prezentace (13), tak bude při prezentacích svých projektů působit profesionálně, díky čemuž na něj budou posluchači a především hodnotící lépe nahlížet. Také se ostatním vryje do paměti jako schopný člověk, což pozvedne i jeho sebevědomí.
Schopnost sebeprezentace se studentům (absolventům) bude velmi hodit i při vstupu na pracovní trh, tedy při přijímacích pohovorech do zaměstnání.


Použitá literatura a poznámky k prezentačním dovednostem

(1) [Nöllke, 2004: 10]
(2) To neznamená, že mají všechny prezentace trvat pět minut, znamená to, že je vhodné říkat to opravdu důležité a podstatné v co nejkratším čase, ve kterém se to dá posluchačům sdělit.
(3) [Hierhold, 2005: 16]
(4) Hiehold uvádí, že na každou minutu prezentace připadá až 30 minut času na její přípravu. U delších prezentací se tento čas zkracuje.
(5) [Hierhold, 2005: 18]
(6) [Hierhold, 2005: 19]
(7) [Špačková, 2003, 26 - 27]
(8) [Špačková, 2003]
(9) Více o strategiích zvládání otázek a námitek naleznete: [Hierhold, 2005: 349 - 358]
(10) Převzato z knihy: [LAMBERT, 2001]
(11) O manipulativních technikách se píše například v knize: BECK, Gloria. Zakázaná rétorika : 30 manipulativních technik. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 266 s. ISBN 9788024717432.
(12) [Hierhold, 2005: 16]
(13) Umění prezentace se dá naučit, záleží tedy na každém studentovi, jak se k tomu postaví a zda na sobě bude chtít pracovat.


Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.