ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Emoční inteligence

Komunikační dovednosti

Prezentační dovednosti

Schopnosti spolupráce

Řešení problémů a konfliktů

Inovativní schopnosti

Řídící a vůdčí schopnosti

Time management

Schopnosti sebeřízení

 

Řídící a vůdčí schopnosti


„Řídící schopnosti přinášejí fungující procesy, jednoduché struktury a konkrétní cíle, zajišťují řád, pravidla a jejich kontrolu.“ (1) Řídící schopnosti jsou například vytváření nových strategií, schopností činit rozhodnutí, řídit zdroje, projekty, prosazovat změny, předvídat, delegovat, vést efektivně porady a schůzky atp.

Vůdčí schopnosti vytváří vize a zaujetí pro věc, podporují důvěru a motivaci zaměstnanců a usnadňují změny, které organizace vyžaduje. (2) Vůdčí schopnosti jsou například schopnost pomoci druhým zvýšit jejich výkonnost, efektivně druhé hodnotit, motivovat je atp.

Vzhledem k tomu, že řídících a vůdčích schopností je mnoho, popisuji blíže ty schopnosti, které jsou dle mého názoru pro studenty nejpodstatnější.


Schopnost řídit projekt


„Projekt je jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému cíli, který má určitý začátek
i konec.“ (3) Při přípravě projektu je potřeba vytvořit plán projektu, tedy vědět co, kdy, jak, kde a za kolik. Cílem řízení projektu (4) je dodržet časový harmonogram, rozpočet a kvalitu projektu. (5)

Řízení projektu vyžaduje tyto manažerské dovednosti: definování, plánování, vedení, sledování
a zakončení. (6)


Motivace druhých lidí


Lidé jsou si za svou vlastní sebemotivaci odpovědní sami, avšak vedoucí by se měl snažit pro svůj tým vytvářet takové prostředí, které ho bude uspokojovat a dále motivovat. Jeho úkolem je podporovat svůj tým při dalším rozvíjení jeho kompetencí, nacházet s nimi oboustranně výhodné cíle, zajišťovat optimální pracovní podmínky a ukázat svým pracovníkům, že se jim jejich vynaložená energie vyplatí. (7)

K vyšším výkonům a motivaci vede také důvěra, která je pracovníkům dána. Je dobré jak poskytovat důvěru v jejich schopnosti, tak i rozvíjet sebedůvěru u jednotlivých lidí. (8)

Vždy je vhodné najít motivy lidí a na základě nich se je pokusit motivovat.


Zvyšování výkonnosti druhých lidí


Při hodnocení druhých je dobré objektivně posuzovat jejich silné i slabé stránky, pokládat otevřené otázky, nabízet možnost volby spíše než radu, zaměřovat se na chování ne osobnosti člověka a pravidelně se se svými lidmi scházet, aby se udržovaly dobré vztahy. (9)


Koučování


Koučování je rovnocenný vztah mezi koučem a koučovaným, který je založen na důvěře, upřímnosti
a otevřenosti. Kouč se pomocí kladení otevřených otázek snaží koučovaného dovést k jeho vlastním odpovědím, díky kterým může lépe pochopit sebe i své okolí, stanovit si svou vizi budoucnosti a od ní odvodit své cíle, které poté začne postupně uskutečňovat. (10)

Koučování má při soustavné práci velmi dobré výsledky a lze ho použít pro zlepšení výkonnosti a motivace lidí.


Efektivní vedení porad a schůzek


„Porada je výměna myšlenek, informací nebo názorů ve skupině lidí, kteří hrají aktivní roli, s cílem dosáhnout určitého výsledku.“ (11)

Není potřeba svolávat poradu celého týmu, když je nutné něco projednat pouze s pár lidmi z týmu. K tomu je lepší využít porady menší skupiny, telefonního hovoru nebo moderních telekomunikační technologií. (12)

Program porady by měl být zaměřený na konkrétní cíle, které jsou orientovány na výsledky. Předem by měly být stanoveny čas zahájení a čas ukončení, které budou také dodrženy. Vhodné je dělat stručný zápis z každé porady, který je poté rozeslán všem, kterých se týká. Na konci každé porady by si členové týmu měli rozdělit úkoly a vedoucí porady by se měl ujistit, že všichni souhlasí s navrhovaným plánem. (13)


Delegování


Delegování znamená předání nějakého svého úkolu druhé osobě. Předávají se takové úkoly, které nejsou pro toho, kdo deleguje prioritní, ale pro delegovaného by prioritní být mohly.

Delegování však neznamená jen zadat úkol někomu jinému, ale i předat mu možnost alespoň částečně rozhodnout o způsobu jeho vykonání. Často se stává, že lidé nechtějí delegovat. Může tomu být, protože nevěří ve schopnosti druhých lidí, chtějí si vše udělat sami podle sebe nebo nemají dostatek času druhému vysvětlit, co by se po něm chtělo. Tím se však odsuzují k dělání té určité činnosti donekonečna. (14)

Jan Urban definuje šest kroků správného delegování, které jsou následující (15):

  1. sdělení úkolu a termínu jeho dokončení a vysvětlení kontextu úkolu,
  2. stanovení hodnotících kritérií,
  3. poskytnutí pravomocí a podpory,
  4. vytvoření motivace,
  5. ověření si, že delegovaný úkol přijal, chápe jej a je motivován k jeho vykonání,
  6. potvrzení důvěry, že bude úkol úspěšně dokončen.


Proč jsou řídící a vůdčí schopnosti důležité pro studenty?


Většinu vedoucích a řídících schopností si studenti osvojí jedině praxí (16), bohužel většinou až v některém ze svých budoucích zaměstnání. Studium, které je orientováno spíše na práci jednotlivce neposkytuje příliš možností, jak si tyto dovednosti osvojit.

Určitou šancí je vypracovávání týmových projektů v rámci výuky. U nich je však problematické, že se musí všichni členové dohodnout, že chtějí své projekty vypracovávat profesionálně a podle toho si také rozdělit role. Vzhledem k tomu, že k takovému přístupu nejsou nijak nuceni, záleží to jen na jejich rozhodnutí
a chuti naučit se něco víc než jen splnit úkol.

Výše byly popsány schopnosti, které by si student mohl v rámci zpracovávání projektů osvojit, pokud najde skupinu podobně motivovaných lidí, nebo kterou se mu pro tento způsob práce podaří nadchnout.


Použitá literatura a poznámky k řídícím a vůdčím schopnostem

(1) [Urban, 2008: 164]
(2) [Urban, 2008: 164]
(3) LASÁK, Pavel. Projektový management. Pavel Lasák - osobní stránky [online]. 2005 [cit. 2009-06-15]. Dostupný z WWW: <http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-management/projektovy-management-uvod/>.
(4) Řízení projektu bývá označováno jako projektový management.
(5) LASÁK, Pavel. Projektový management. Pavel Lasák - osobní stránky [online]. 2005 [cit. 2009-06-15]. Dostupný z WWW: <http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-management/projektovy-management-uvod/>.
(6) LASÁK, Pavel. Jak řídit projekt. Pavel Lasák - osobní stránky [online]. 2005 [cit. 2009-06-15]. Dostupný z WWW: <http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-management/jak-ridit-projekt/>.
(7) [Niermeyer, 2005:61- 63]
(8) [Niermeyer, 2005:67- 68]
(9) [Payne, 1998: 217 - 238]
(10) [Suchý, 2007: 15]
(11) [Payne, 1998: 194]
(12) např. skype konference
(13) [Payne, 1998: 196 - 216]
(14) [Urban, 2008: 25]
(15) [Urban, 2008: 26]
(16) Ostatně jako všechny měkké dovednosti.


Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.