ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Význam soft skills

Rozvíjení soft skills

Popis soft skills

 

 

Význam soft skills


„Požadavky trhu práce a tím i nároky zaměstnavatelů zaznamenaly v průběhu minulých let výrazné změny. Dříve kladli personalisté důraz téměř výhradně na odborné znalosti uchazečů, dnes je stále více zajímá individuální osobnost jednotlivých kandidátů.“ Právě pojem „osobnost“ zahrnuje vlastnosti, které nazýváme soft skills. Spektrum soft skills sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl.
Co zní v teorii jako samozřejmost, je pro mnohé absolventy tou největší a nejtěžší zkouškou na cestě k profesnímu úspěchu. To je další důvod k tomu, aby studenti začali rozvíjet své soft skills již během studia na vysoké škole. (1)


Soft skills, které zaměstnavatelé požadují


Podle Jana Vymětala zaměstnavatelé vyžadují tyto dovednosti: komunikační schopnosti (verbální
i neverbální, písemné i ústní, individuální i týmové), prezentační schopnosti a dovednosti (schopnost produktivně diskutovat, argumentovat a polemizovat), zdravé sebevědomí, tolerantnost, uznávání morálních a etických hodnot, kreativitu, flexibilitu a iniciativnost, schopnost práce v týmu a kreativní spolupráce ve věkově, sociálně a eticky heterogenních týmech. (2)

V publikaci Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce se dočteme, že „z klíčových kompetencí (3) se jako významné projevily zejména ty dovednosti a schopnosti, které souvisí s osobním rozvojem pracovníka.“ Zaměstnavatelé poukazují na důležitost ochoty se stále učit, nést zodpovědnost, schopnost pracovat v týmu a být adaptabilní a flexibilní. Pracovníci personálních agentur přikládají význam, mimo výše uvedené, i dobrý ústní a písemný projev, schopnost řešit problémy a schopnost vést. Poslední dvě schopnosti jsou požadovány především u vysokoškolsky vzdělaných osob. Výsledky provedeného výzkumu dále uvádí, že mezi nejčastější příčiny neúspěchu absolventů VŠ patří: nedostatečná schopnost sebeprezentace, špatné komunikační schopnosti, přeceňování vlastních schopností a nedostatečná produktivita práce. (4)

Všechny tyto příčiny neúspěchu se dají odstranit rozvíjením soft skills u studentů vysokých škol během jejich studia.

Z výše popsaných řádků by mohl vzniknout dojem, že soft skills jsou ty dovednosti, které jsou rozhodující. Je důležité doplnit, že absolventi potřebují být také dobře jazykově a odborně vybaveni, soft skills jsou poté významným doplňkem k těmto schopnostem.


Potřebnost soft skills


Soft skills nejsou novým požadavkem, existovaly i dříve, jen nebyly tolik diskutované a potřebné jako dnes. Hlavní změnou, která zapříčinila, že jsou soft skills tolik požadované, je čím dál větší tlak na efektivitu, úspornost a výkonnost jakékoliv práce v jakékoliv oblasti tržní ekonomiky. Člověk, který má dobře rozvinuté své soft skills je nejen výkonnější a efektivnější, ale také má lepší vztahy s lidmi na pracovišti i ve svém blízkém okolí, dalo by se říci, že je i šťastnější. Právě takový člověk má v dnešní době velkou šanci uspět.

Proto jsou soft skills velmi žádané na trhu práce. Podle rektora VŠE Richarda Hindlse tvoří až dvě třetiny z celkové představy firmy o absolventovi. (5) V inzerátech pracovních nabídek se soft skills objevují spolu s jazykovými a vědomostními požadavky, kterým se také říká hard skills. Firmy ale nehledají pouze experty nabité znalostmi, velký důraz kladou právě na soft skills.

Velké firmy si soft skills u uchazečů ověřují již během přijímacího řízení, jehož součástí jsou i Assessment Centra. Assessment Centra mohou být i vícedenní a často probíhají mimo firmu. Pomocí různých modelových situací a testů je možné rozpoznat u uchazečů jejich potenciál, předvídat jejich budoucí chování a jejich vhodnost na danou pozici. (6) Právě během modelových situací si assessoři (7) všímají, která soft skills účastníci ovládají a se kterými mají problémy.

Assessment Centra mohou být problémem pro absolventy vysokých škol, jelikož jejich soft skills nejsou ve většině případů rozvinuta v požadované podobě. Tuto skutečnost potvrdila i studie Kompetence absolventů vysokých škol z pohledu zaměstnavatelů, kterou vypracovalo Centrum pro studium vysokého školství v roce 2006. Podle studie absolventi neumějí efektivně hospodařit s časem, pracovat pod tlakem, vysvětlovat své názory ani přicházet s novými nápady. (8)

O potřebnosti soft skills u studentů (budoucích absolventů) se zmiňuje i Bílá kniha terciálního vzdělávání, ve které se píše: „Ve vzdělávání musí být vedle tradičních výzev (kvalita, efektivita, rovné příležitosti) akcentovány výzvy nové. Jsou jimi především dosahování maximálního vzdělání, schopnost stále
a zároveň rychle se učit na úrovni jednotlivce i organizace, tvořivost, inovace a iniciativa, znalost lidí
i společnosti a využívání měkkých dovedností.“ (9) Jedním z mnoha doporučení Bílé knihy terciálního vzdělávání je „při hodnocení zohledňovat rozvoj tzv. soft-skills studentů, dosažené znalosti a dovednosti v jednotlivých programech a případné zapojování odborníků z praxe do vzdělávací činnosti.“ (10)

O důležitosti soft skills pro studenty píše i M. Chakraborty. Podle něj soft skills hrají důležitou roli v zaměstnatelnosti absolventů. Díky rozvinutým soft skills jsou studenti pružní, přístupní novým názorům
a myšlenkám, mají lepší komunikační dovednosti, jsou tvořivější a schopnější inovací atd., čímž naplňují očekávání budoucích zaměstnavatelů. Proto je důležité, aby se univerzity soft skills zabývaly a pomáhaly je u svých studentů rozvíjet. (11)

„Pro úspěch v zaměstnání je rozhodující z 60 % to, jaké lidi známe, z 30 %, jaký dojem dokážeme vzbudit, a pouze z 10 % to, jak dobří ve své práci skutečně jsme, co umíme, jaké je naše individuální know-how. I v tak specializovaném oboru jako je technika spočívá 85 % osobního úspěchu v umění jednat s lidmi
a pouze 15 % na znalostech.“ (12)

Proto pokud chce být člověk v životě úspěšný, měl by začít na svých soft skills pracovat co nejdříve.


Důležitost soft skills pro studenty vysoké školy


Absolventům, kteří si techniky soft skills osvojí již na vysoké škole, přináší v zaměstnání konkurenční výhodu oproti jiným absolventům. Proto by mělo být jejich rozvíjení jednou z priorit univerzity.

Díky rozvíjení měkkých dovedností v rámci výuky budou mít budoucí absolventi nejen hard skills, tedy odborné dovednosti, ale i soft skills, které jsou v současnosti velmi žádané na trhu práce. Na tuto skutečnost by měla univerzita reagovat a poskytovat absolventy vybavené oběma druhy schopností. Takoví absolventi jsou snáze uplatnitelní v dnešních podmínkách na trhu práce a díky větší šanci zaměstnatelnosti zvyšují prestiž i samotné univerzity, na které tyto schopnosti získali.

I při samotném studiu mohou studenti využít měkké dovednosti, čímž by se mohla zvýšit i profesionalita výuky. Studentské práce by mohly být kreativnější a pro vyučující tím pádem zajímavější, při seminářích
a přednáškách by se mohly rozvíjet podnětné diskuze, prezentace studentských prací by získaly na zajímavosti tím, že by byly kvalitně připravené i přednesené, tudíž by více zaujaly ostatní posluchače atp.


Použitá literatura a poznámky k významu soft skills

(1) Slovníček pojmů „soft-skills“. Institut celoživotního vzdělávání [online]. [200?] [cit. 2009-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.lli.vutbr.cz/slovnicek-pojmu-soft-skills>.
(2) [Vymětal, 2008: 18]
(3) Klíčové kompetence v tomto výzkumu byly definovány takto: Vlastní odpovědnost a spoluodpovědnost, Schopnost týmové spolupráce, Schopnost metodického přístupu, Schopnost kritického sebepozorování, Odborné kompetence.
(4) [Kadlec, 2000: 37- 38]
(5) VOSTATEK, Jan. Soft skills zvyšují prestiž absolventa. ILIST.cz [online]. 2008 [cit. 2009-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.ilist.cz/clanky/soft-skills-zvysuji-prestiz-absolventa>.
(6) tamtéž
(7) Assessor – osoba, která provádí pozorování během Assessment Center
(8) PÍCHALOVÁ, Tereza. Počítače a jazyky: žádný problém. IReferáty.cz [online]. 2006 [cit. 2009-06-13]. Dostupný z WWW: <http://ireferaty.lidovky.cz/text.php?id_clanek=42>.
(9) [Matějů, 2008: 10]
(10) [Matějů, 2008: 15]
(11) CHAKRABORTY, Manishankar. Soft Skills: Essential for Shaping Well-Rounded Individuals. ICFAI Journal of Soft Skills [online]. 2009, vol. 3, is. 2 [cit. 2009-06-15], s. 13-18. Dostupný z WWW: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=1&hid=101&sid=581d5275-4973-4d3c-886b-03602d36eb5f%40sessionmgr108>.
(12) [Vymětal, 2008: 27]


Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.